Atmos Chrást logo

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ATMOS Chrást s.r.o.

I. Úvodní ustanovení, smlouva, objednávka

Tyto všeobecné dodací obchodní podmínky / dále jen též „VOP“/ jsou obchodními podmínkami vydanými ve smyslu ust. § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění / dále jen „občanský zákoník“/ a řídí se jimi právní vztah mezi obchodní společností ATMOS Chrást s. r. o. se sídlem Plzeňská 149, Chrást, 330 03, IČ 497 12 381, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložce 5880 jako dodavatelem zboží, prací či služeb ( dále jen „ATMOS“ nebo „firma ATMOS“) a druhou osobou jako objednatelem zboží, prací či služeb ( dále jen „objednatele“), a to bez ohledu na to, jaký typ smlouvy je mezi nimi uzavřen ( smlouva kupní, o dílo, atd…), nestanoví-li smlouva jinak.

Tyto VOP jednoznačně vylučují aplikaci jakýchkoli obchodních podmínek, které objednatel používá v rámci svých obchodních vztahů, nebude-li dohodnuto jinak.

Specifikace dodávaného zboží, vykonávaných prací či poskytovaných služeb (dále jen „předmět plnění“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež jako smlouva výslovně označeno, nebo v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy.

Veškerá ustanovení písemné smlouvy, která jsou odchylná od obchodních podmínek, mají přednost před jednotlivými ustanoveními těchto obchodních podmínek. Jakékoli změny smlouvy či obchodních podmínek musí být činěny písemnou formou.

Veškeré technické údaje, údaje o rozměrech, barvě a hmotnosti se rozumí v tolerancích odpovídajících obchodním zvyklostem v daném oboru.

Objednávka:
Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena potvrzením písemné objednávky objednatele učiněným písemně, faxem nebo e-mailem.

V objednávce je objednatel povinen určit množství a druh, případně výrobní označení objednávaného zboží nebo specifikaci objednávaných prací či služeb. Dále je povinen uvést místo dodání, způsob přepravy a termín dodání objednávaného zboží. Pokud nebude v objednávce uvedena cena, platí, že smluvní strany se dohodly na ceně zboží uvedené v aktuálním ceníku firmy ATMOS.

Nabídky ATMOS uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci o zboží a službách nabízených firmou ATMOS, která si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

II. Ceny

Ceny jsou sjednávány dohodou. V případě kupní smlouvy se jedná o cenu v paritě Ex Works sklad firmy ATMOS, Chrást u Plzně. V případě dodávky služeb ( smlouva o dílo) se jedná o cenu v paritě FCO objednatel.

Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, k těmto cenám je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění předmětná daň vyúčtována ve výši dle platných právních předpisů.

V cenách není zahrnuto balné, doprava, náklady na dokumentaci mimo prohlášení o shodě event. jiné nutné náklady; tyto náklady jsou firmou ATMOS fakturovány samostatně. Pokud se firma ATMOS zavázala k montáži nebo uvedení do provozu, je objednatel dále povinen uhradit veškeré další náklady, které s tím byly firmou ATMOS účelně vynaloženy.

U dodávky služeb si firma ATMOS vyhrazuje právo účtovat vícenáklady za práci ve ztížených podmínkách, za práci za běžného provozu objednatele, za práci mimo běžnou pracovní dobu nebo vícenáklady na odstraňování překážek objednatele, které nebyly známé či zřejmé v době uzavírání smlouvy či potvrzování objednávky.

Nedojde-li k realizaci předmětu smlouvy do 1 roku od jejího uzavření, a to z důvodu na straně objednatele, a došlo-li v mezidobí ke změně cen nebo sazeb odměn, je firma ATMOS oprávněna cenu zvýšit dle ceníku firmy ATMOS platného ke dni skutečného provedení dodávky předmětu plnění.

III. Platební podmínky

Ceny jsou splatné ve výši a v termínu uvedeném na faktuře.

Cena se považuje za zaplacenou připsáním platby na účet firmy ATMOS nebo jejím zaplacením v hotovosti na pokladně firmy ATMOS.

Je–li sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není firma ATMOS povinna k dodání předmětu plnění před poskytnutím takové platby či plateb.

Firma ATMOS není povinna přijímat platby formou směnek či šeků. V případě, že tyto budou přijaty, náklady na diskont či inkaso nese v plné výši objednatel.

Za prodlení s úhradou ceny Předmětu plnění sjednávají firma ATMOS a objednatel smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý byť jen započatý den prodlení. Sjednaný úrok z prodlení nekryje žádné škody vzniklé nesplněním závazku k úhradě ceny, když je vyloučena účinnost § 1971 občanského zákoníku.

Objednatel, který se ocitl v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění, je povinen firmě ATMOS nahradit její náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby, a to i v rámci mimosoudních jednání; tyto náklady budou určeny podle vyhl.č. 177/1996 Sb., ve znění platném ke dni vzniku takového nároku.

Pokud v průběhu trvání smlouvy dojde ke snížení důvěryhodnosti objednatele, zejména bude –li zjištěno, že objednatel je v úpadku, zastavil platby, atd. nebo dojde ke snížení důvěryhodnosti třetí osoby, která poskytla zajištění za závazky objednatele firmě ATMOS ( např. ručením, směnkou, zajištěním pohledávky, bankovní zárukou, zástavním právem apod.) nebo pokud je objednatel dlouhodobě v prodlení se závazky vyplývajícími z této smlouvy nebo z jiné smlouvy uzavřené s firmou ATMOS, je firma ATMOS oprávněna požadovat další zajištění závazku či složení jistoty či poskytnutí záruky bankou se sídlem v České republice. Až do poskytnutí požadovaného zajištění je firma ATMOS oprávněna přerušit plnění smlouvy s tím, že o tuto dobu se automaticky prodlužuje dohodnutý termín dodání.
Byl-li objednatelem poskytnut při uzavření smlouvy závdavek, ustanovení § 1808 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za firmou ATMOS na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu firmy ATMOS.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávky za firmou ATMOS, které jsou splatné, nejsou mezi nimi sporné, ani nejsou promlčené, a to pouze na základě předchozího písemného souhlasu firmy ATMOS s provedením takového zápočtu. Firma ATMOS je oprávněna započíst vůči objednateli jakékoli splatné pohledávky.

IV. Vlastnické právo

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny předmětu plnění, nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele předáním předmětu plnění k přepravě prvnímu veřejnému dopravci nebo jeho předáním objednateli v sídle firmy ATMOS ( viz čl. VI. obchodních podmínek).
V případě prodlení objednatele s úhradou jeho ceny po dobu delší 30ti dnů, zavazuje se objednatel, pokud má předmět plnění ve své dispozici, umožnit firmě ATMOS nakládat s předmětem plnění, zejm. umožnit jeho odebrání.

Objednatel souhlasí s tím, aby v případě prodlení s plněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy, firma ATMOS uplatnila zadržovací právo na předmět plnění, event. na materiál, technickou dokumentaci, apod., které byly objednatelem dodány.

V. Dodací lhůta

Termíny dodávky předmětu plnění jsou stanoveny v příslušné smlouvě ( event. v objednávce a jejím potvrzení), pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
Plnění firmy ATMOS je podmíněno splněním povinností objednatele, zejména včasným poskytnutím technické dokumentace či materiálu, dodržením sjednaných platebních podmínek, předložením nutných povolení a souhlasu, poskytnutí součinnosti apod.) a zároveň je podmíněno tím, že objednatel není vůči firmě ATMOS v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu vyplývajícího z jiného smluvního vztahu, po dobu takového prodlení objednatele se nedostává firma ATMOS do prodlení a termín dodávky předmětu plnění se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byl v prodlení objednatel.
Předmět plnění je dodán okamžikem jeho předání prvnímu veřejnému dopravci pro přepravu do místa určení nebo jeho předáním objednateli v sídle firmy ATMOS či v jiném místě určeném smlouvou. O předání předmětu plnění je vyhotoven dodací list. V případě, že se jedná o dodávku služeb, montážních prací či uvedení do provozu, jsou tyto dodány jejich předáním objednateli. O předání služeb je vyhotoven předávací protokol.

Objednatel je povinen převzít předmět plnění i v případě, že tento vykazuje drobné či nepodstatné vady nebránící řádnému užívání. Objednatel dále není oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění v případě, že v mezidobí došlo ke změně jeho konstrukce či tvaru, které nemají vliv na způsob užití předmětu plnění, nebo které zvyšují jeho hodnotu.

Firma ATMOS splní svoji povinnost dodat Předmět plnění i v případě, že objednatel se k převzetí předmětu plnění nedostaví, nebo převzetí neoprávněně odepře, v takových případech tuto skutečnost firma ATMOS uvede do protokolu a předmět plnění je stranami považován za předaný.
Firma ATMOS se nedostává do prodlení s plněním dle smlouvy, pokud toto prodlení bylo způsobeno příčinami, které nemohla firma ATMOS předpokládat, ani jim zabránit, nebo bylo-li toto prodlení zapříčiněno vyšší mocí. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, stávka, občanské nepokoje, povodně, požáry, přírodní katastrofy, pandemie.
Objednatel souhlasí s tím, aby firma ATMOS dodala předmět plnění i před sjednaným termínem, rovněž souhlasí i s poskytnutím dílčího plnění smlouvy.
V případě nepředpokládaných a firmou ATMOS nezaviněných provozních poruch, v případě prodlení subdodavatelů firmy ATMOS s dodáním komponentů řádně, včas a v požadované kvalitě, se o předmětnou dobu prodlužuje dodací doba stanovená smlouvou, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

VI. Nebezpečí škody na předmětu plnění

Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku jeho dodání dle čl. IV těchto VOP.
Firma ATMOS není povinna pojistit předmět plnění proti škodám, které mohou vzniknout během přepravy předmětu plnění objednateli. Pouze v případě výslovného ujednání mezi smluvními stranami se firma ATMOS zavazuje pojistit předmět plnění na náklady objednatele, a to zejména proti krádeži, škodám na předmětu plnění během přepravy, apod., s tím, že pojistné bude objednatelem uhrazeno před započetím přepravy.
Pokud dojde ke vzniku škody na předmětu plnění z důvodu vadného materiálu poskytnutého kupujícím, má firma ATMOS nárok na náhradu vzniklé škody a nákladů s tím spojených.
Škoda na předmětu plnění, jež vznikla po přechodu nebezpečí na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele uhradit dohodnutou cenu a objednatel je povinen předmět plnění převzít.

VII. Náhrada újmy

Celkový rozsah povinnosti firmy ATMOS nahradit objednateli újmu na jmění (škodu), která v souvislosti s plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10 % celkové smluvní ceny za předmět plnění, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Nahrazuje se pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Sjednané omezení náhrady škody se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jakož i na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené firmou ATMOS objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.

VIII. Práva třetích osob

V případě, že firma ATMOS při plnění předmětu smlouvy bude užívat technickou dokumentaci předloženou objednatelem ( technické výkresy, modely, vzory) nebo součásti dodané objednatelem, odpovídá objednatel za to, že nedošlo k zásahu do práv třetích osob nebo k porušení obchodního tajemství, a je povinen uhradit firmě ATMOS veškeré náklady a újmu na jmění ( škodu), které jí v souvislosti s tím vzniknou .
Firma ATMOS je oprávněna v případě, že se dozví o uplatnění práv třetích osob, plnění smlouvy do doby vyřešení záležitosti, přerušit, přičemž o dobu přerušení plnění se prodlužuje termín dodání zboží, nebo z tohoto důvodu od smlouvy jednostranně písemně odstoupit.

IX. Reklamace vad

Oznámení vad a uplatnění práv z vadného plnění

Objednatel je povinen provést vstupní kontrolu převzatého předmětu plnění. V případě, že při kontrole objednatel zjistí vady dodaného předmětu plnění je povinen tyto vady uplatnit písemně nejpozději do 5ti dnů ode dne převzetí. Po uplynutí této lhůty ztrácí objednatel na uplatnění vad zjistitelných při převzetí zboží nárok

Firma ATMOS odpovídá pouze za vady předmětu plnění, které měl předmět plnění v okamžiku jeho dodání objednateli, a za vady, které budou objednatelem zjištěny a reklamovány v záruční době.

Kupující je povinen vady za záruky za jakost písemně reklamovat v záruční době, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od okamžiku, kdy tyto vady zjistil nebo kdy je měl s vynaložením odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

Oznámení vady se provádí písemně prostřednictvím servisního střediska, formou předepsanou reklamačním řízením firmy ATMOS. Toto oznámení musí obsahovat zejména:
(a) údaje nutné k identifikaci předmětu plnění, (výrobní číslo stroje)
(b) detailní popis vady s uvedením důvodu a průkazu jednostranné odpovědnosti firmy ATMOS za vadu, čas prvního výskytu vady

V případě, že objednatel zjistí vadu předmětu plnění, je povinen počínat si tak, aby přecházel vzniku škod, které by mohly být způsobeny reklamovanou vadou předmětu plnění.

Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2102 občanského zákoníku a ujednávají, že za vady vzniklé použitím materiálu nebo plněním poskytnutým objednatelem nebo použitím materiálu, který byl použit na základě požadavku a specifikace předložené objednatelem, firma ATMOS neodpovídá. Objednatel je povinen uhradit firmě ATMOS škodu, která jí v souvislosti s tím vznikla.
Firma ATMOS posoudí reklamované vady a informuje objednatele o způsobu vyřízení reklamace.
Firma ATMOS se zavazuje odstranit na své náklady oprávněně reklamovanou vadu v co nejkratší lhůtě s ohledem na dostupnost potřebného materiálu a náhradních dílů. Lhůta pro odstranění vady se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytl potřebou součinnosti pro odstranění vady.
Pro vyloučení pochybností jest smluvními stranami ujednáno, že firma ATMOS je oprávněna si zvolit způsob odstranění oprávněně reklamovaných vad, tj zda řádně uplatněné a uznané vady předmětu plnění, budou odstraněny opravou či dodáním náhradního předmětu plnění.

Reklamovaný předmět plnění musí být doručen do servisního centra firmy ATMOS ve vhodném obalu a zásadně kompletní, tj. se všemi součástmi. Doručení nekompletního předmětu plnění může být důvodem k odmítnutí reklamace. Reklamovaný předmět plnění, na něž se vztahuje záruka, je objednatel povinen doručit firmě ATMOS na své náklady. V případě, že se jedná o stacionární předmět plnění je objednatel povinen umožnit jeho prohlídku v místě jeho instalace zástupci autorizovaného servisního centra firmy ATMOS, a to v dohodnutém termínu. Přesné podmínky způsobu uplatnění záruky jsou uvedeny v záručním listě ke konkrétnímu předmětu plnění (zboží). Přehled autorizovaných servisních center firmy je uveřejněn na webových stránkách www.atmos-chrast.cz

V případě, že se jedná o předmět plnění spočívající v dodávkách služeb je firma ATMOS povinna odstranit reklamované vady v místě dodávky předmětu plnění.

Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2108 občanského zákoníku a reklamace předmětu plnění nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit jeho plnou cenu ve lhůtě její splatnosti.

Záruka za jakost

Firma ATMOS poskytuje záruku za jakost předmětu plnění.

Záruční doba a konkrétní podmínky poskytované záruky k předmětu plnění jsou uvedeny v záručním listě (prohlášení o záruce) nebo ve smlouvě. V případě, že záruční list a smlouva určují různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Pokud není záruční doba uvedena na žádném písemném dokumentu nebo smlouvě stvrzené společností ATMOS, stanovuje firma ATMOS na takto dodané zboží, materiál a služby záruku v trvání 6 měsíců.


Záruční doba počíná běžet ode dne dodání předmětu plnění nebo ode dne uvedení předmětu plnění do provozu, pokud je součástí dodávky dle smlouvy i uvedení předmětu plnění do provozu.


Podmínkou poskytnutí záruky za jakost je uhrazení všech splatných dluhů a závazků objednatele ze smlouvy. V případě prodlení objednatele vůči firmě ATMOS s úhradou některého ze splatných závazků vyplývajících ze smlouvy, je firma ATMOS oprávněna přerušit po dobu prodlení objednatele řešení reklamačního nároku, přičemž toto nemá za následek přerušení nebo prodloužení záruční doby.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila –li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka a pro uplatnění práva z vadného plnění platí ustanovení obchodních podmínek, pokud není v záručním listině ( prohlášení o záruce) či smlouvě uvedeno jinak.

Záruka za jakost se nevztahuje na spotřební materiál (filtrační a separační vložky, klínové řetězy, žárovky pojistky apod.)

Objednatel nemá práva ze záruky za jakost v případech stanovených v záručním listě a dále v těchto případech:

 • neodborná obsluha a údržba předmětu plnění prováděná v rozporu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu a údržbu,

 • neodborný převoz manipulace a skladování předmětu plnění,

 • provozování předmětu plnění v extrémně agresivním prostředí (např. nepřiměřená teplota, prašnost, vlhkost, chemické či mechanické vlivy),

 • poškození šroubového bloku v důsledku koroze nebo degradací oleje vlivem nevhodného použití stroje nebo zanedbáním povinných kontrol,

 • pokud nebyly v intervalech předepsaných v návodu k obsluze měněny filtrační, separační vložky a jiný materiál,

 • pokud byl předmět plnění použit pro jiné účely, než pro které byl projektován, a které jsou definovány v návodu na obsluhu a údržbu předmětu plnění

 • pokud byla závada způsobena nevhodným umístěním předmětu plnění z hlediska přívodu a odvodu chladícího vzduchu,

 • pokud byla použita jiná mazadla než předepsaná,

 • pokud byly použity jiné než originální náhradní díly,

 • pokud byly porušeny plomby,

 • pokud nebyla při záruční prohlídce servisním technikům předložena servisní kniha daného předmětu plnění, či pokud není v servisní knize zaznamenáno provedení úkonů předepsaných výrobcem v návodu na obsluhu,

 • havárií předmětu plnění pokud nebyla způsobena výrobní vadou,

 • pokud byl proveden zásah do konstrukce předmětu plnění,

 • pokud byl předmět plnění v záruční době opravován někým jiným než firmou ATMOS nebo autorizovaným servisním střediskem,

 • pokud byl předmětu plnění předán třetí osobě bez provedení technické prohlídky výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem

 • pokud nebyly včas provedeny předepsané záruční prohlídky a zapsány do servisní knížky,

 • pokud nebyla reklamace uplatněna písemně nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku vady (viz ustanovení o uplatnění vad)

 • pokud závadu způsobila třetí osoba z důvodu nedostatečných bezpečnostních opatření,

 • pokud nebyl předmět plnění uveden do provozu či zaškolena obsluha provozovatele autorizovaným servisním střediskem a toto zapsáno do servisní knihy


Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoli vady či neshody způsobené při montáži předmětu plnění třetí osobou. Firma ATMOS dále neodpovídá za jakékoli vady, chyby, nedostatky, nepřesnosti či nesrovnalosti způsobené chybnými, nepřesnými či neúplnými informacemi, podklady, včetně technické dokumentace a specifikací, předaných objednatelem.

X. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze–li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

 • prodlení objednatele s úhradou splatného peněžitého dluhu vyplývajícího z této smlouvy po dobu nejméně 30-ti dnů

 • prodlení objednatele s poskytnutím zálohové platby, byla –li sjednána, a to po dobu delší 10- ti dní

 • má-li materiál či technická dokumentace předložená objednatelem vady, pro které nelze smlouvu plnit, nebo došlo k zásahu do práv třetích osob dle čl. VIII všeobecných podmínek

 • neposkytnutí součinnosti objednatele a tím následná nemožnost plnění firmou ATMOS po dobu delší než 30 dnů

 • prodlení firmy ATMOS s předmětem plnění po potvrzeném termínu plnění a poté i po uplynutí přiměřené, minimálně 30ti denní lhůty, poskytnuté objednatelem pro dodatečné plnění smlouvy. Toto ustanovení se neuplatní, pokud prodlení bylo způsobeno okolnostmi na straně objednatele či vyšší mocí.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

 • bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany

 • byl příslušným insolvenčním .soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku pro nedostatek majetku druhé smluvní strany

 • druhá smluvní strana na sebe podala návrh na prohlášení úpadku příslušnému insolvenčnímu soudu

 • druhá smluvní strana zastavila své platby.

Firma ATMOS je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, kdy je objednatel vůči ní v prodlení se splněním svých splatných peněžitých dluhů po dobu delší 30-ti dnů, a to bez ohledu na to, zda se jedná o závazky ze smlouvy, od které je odstupováno či ze smlouvy jiné. V případě, že firma ATMOS neodstoupí, není v prodlení se splněním povinnosti za takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud nedojde k úhradě příslušného peněžitého závazku.

Náklady vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy a případným vrácením předmětu plnění nese objednatel.

XI. Zákaz postoupení

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu firmy ATMOS přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli povinnosti či právo vyplývající z příslušné objednávky či smlouvy.
Firma ATMOS je oprávněna postoupit smlouvu na jinou osobu.

XII. Práva spotřebitele

Ujednání tohoto článku VOP se aplikuje pouze na ty smlouvy, ve kterých jako objednatel vystupuje spotřebitel, nebo jiná osoba, která při uzavření smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti. Totožnost a kontaktní údaje firmy ATMOS jsou uvedeny v záhlaví VOP. Předmět plnění, cena a termín dodání, platební podmínky, způsob dodání, jakož i náklady na dodání předmětu plnění budou specifikovány v objednávce potvrzené firmou ATMOS nebo ve smlouvě.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu plnění, jež má charakter spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Byla-li smlouva uzavřena mimo prostor obvyklý pro podnikání firmy ATMOS je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Využije-li spotřebitel tohoto práva je povinen vrátit firmě ATMOS nejpozději do 14 dnů zboží, které na základě kupní smlouvy obdržel.

V případě, že dojde mezi spotřebitelem a firmou ATMOS ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh k mimosoudnímu řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může též využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

XIII. Důvěrnost informací, povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost nebo zavázat ostatní přizvané zúčastněné osoby k této mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými přijdou do styku při realizaci smlouvy. Smluvní strany si ujednávají, že tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství.
Objednatel se zavazuje, že všechny informace získané od firmy ATMOS (včetně technických podkladů o výrobcích, jejich vyobrazení, technické výkresy a specifikace, technologie, vzorků) neposkytne třetím osobám. Tyto informace a know how smí objednatel použít se souhlasem firmy ATMOS pouze pro účely stanovené výslovně ve smlouvě, nikoli pro vlastní výrobu nebo pro konkurenční výrobce.
Všechny poskytnuté informace a podklady zůstávají výhradním vlastnictvím firmy ATMOS a nesmějí být objednatelem dále rozmnožovány.

XIII. Právo smlouvy a řešení sporu

Právní vztahy smluvních stran se řídí právem České republiky. Jestliže ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách není obsažena vlastní úprava, řídí se práva a povinnosti zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spory a diskuse vzniklé v době plnění smlouvy z jakýchkoli důvodů budou řešeny firmou ATMOS a objednatelem především smírnou cestou, a to co nejrychleji. V případě, že nebude dosaženo dohody, ujednávají si smluvní strany věcnou příslušnost českého soudu v místě sídla firmy ATMOS.
Obsahuje-li smlouva či obchodní podmínky odkaz na INCOTERMS 2010 rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010.

XIV. Ostatní ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení.
Pro odstranění pochybností se výslovně vylučuje aplikace § 1726, 1729, § 1740 odst. 3, 1757 odst.2 a odst. 3, § 1965, § 2104, § 2105, § 2106, § 2107, § 2108 občanského zákoníku. Ani jedna ze smluvních stran nemá postavení slabší strany.


Objednatel výslovně prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek pro něj není překvapivým ujednáním ve smyslu § 1753 občanského zákoníku a že je mu obsah obchodních podmínek znám.

XV. Ochrana osobních údajů

Firma ATMOS zpracovává osobní údaje výlučně na základě právních předpisů, a to zejména na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volného pohybu   těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Bližší informace o nakládání s osobními údaji a o jejich zpracování jsou uvedeny na:  atmos-chrast.cz/informace/gdpr

XVI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky firmy ATMOS se zveřejňují umístěním na internetových stránkách na webové adrese:                            www.atmos-chrast.cz/informace/vseobecne-obchodni-podminky


ATMOS si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto obchodních podmínek, přičemž tyto změny se mohou týkat úpravy jakýchkoli práv a povinností vyplývající či souvisejících smlouvami. Změnu obchodních podmínek je firma ATMOS povinna oznámit objednateli písemně alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti této změny. V případě, že objednatel nebude s navrhovanou souhlasit a nedojde-li k dohodě, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět v 1 měsíční výpovědní lhůtě, připadá-li to vzhledem k povaze příslušné smlouvy v úvahu. Nebude-li smlouva objednatelem z důvodu změn obchodních podmínek vypovězena ve lhůtě 14 dnů od oznámení těchto změn, má se za to, že objednatel se změnou souhlasí.


Smluvní strany si vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto obchodních podmínek byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi nimi či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění uzavřené Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.ledna 2023. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami vzniklé ode účinnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém, anglickém, francouzském, německém, španělském a polském jazyce, přičemž v případě rozporu mezi těmito jazykovými verzemi má přednost a je rozhodující česká verze.

Atmos Chrást s.r.o.


 


 

Kontakt

Konzultace
zdarma

+420 377 860 174 8:00 - 16:30
Plzeňská 149 330 03, Chrást