Atmos Chrást logo

Výzkum a vývoj šroubového motoru

Poskytovatelem dotace pro ATMOS vývoj s.r.o. ve výši 125.235,41 € jsou Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj

Cílovou skupinu tvoří dvě vysoké školy a jedna soukromá výzkumná organizace z kategorie malých a středních podniků (MSP). Projektoví partneři se zabývají činností v oblasti energetiky a s tím souvisejícími úsporami energií a optimalizací procesů. Příprava projektu probíhala na společných jednáních v Ambergu a v Plzni osobním kontaktem řešitelů z OTH Amberg-Weiden, firmy ATMOS vývoj a ZČU Plzeň, a to v srpnu 2016 v Ambergu a v lednu 2017 v Plzni. Na jednáních byla vymezena řešená tématika, rozděleny aktivity pro všechny tři partnery a vytyčen časový plán prací.

Cílem projektu je posílení přeshraničních aktivit a spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Toho bude dosaženo společným výzkumem a vývojem inovativního šroubového motoru. V rámci projektu dojde k úzké spolupráci a propojení výzkumných institucí mezi partnery v česko-bavorském přeshraničí, přičemž budou využity specializace výzkumných pracovišť, které se vzájemně doplňují. Výměna zkušeností mezi pracovníky zúčastněných partnerů probíhá na workshopech, kterých se mohou zúčastnit i studenti zapojených univerzit a zástupci dalších MSP v dotační oblasti, kteří by výsledky projektu mohli využít k rozšíření výrobního sortimentu svých firem.

Výstupem projektu bude energetická jednotka, která je konstrukčně jednodušší, levnější, vibračně klidnější a z hlediska účinnosti do mechanického výkonu až 1,5 MW lepší než lopatkové turbíny. Namísto lopatkové turbíny pracuje energetická jednotka se šroubovým motorem, který je v laboratorních podmínkách poháněn teplem simulujícím odpadní teplo z průmyslového či energetického provozu, alternativně nízkokalorické teplo v případě solární a geotermální aplikace. Tepelná energie simulovaného odpadního proudu je na mechanickou energii přeměněna prostřednictvím ORC (Organický Rankinův Cyklus). Mechanická práce dodaná šroubový motorem může být přeměněna na elektrickou energii nebo může být využita k pohonu strojů. Využití odpadního tepla přispívá ke zvýšení účinnosti průmyslových a energetických procesů a tím v konečném důsledku k ochraně životního prostředí.

Přidaná hodnota projektu spočívá především ve zvýšení technické vybavenosti laboratoří zúčastněných partnerů, ve vytvoření nových výzkumných vazeb mezi pracovišti v česko-bavorském přeshraničí, ve zvýšení úrovně vysokých škol, zvýšení jazykových kompetencí a v prohloubení přeshraniční spolupráce. K pozitivním dopadům patří také vytvoření nové kvalifikované pracovní síly. Poptávka po výsledku tohoto výzkumného projektu by mohla přispět k vytvoření dalších pracovních míst pro odborné pracovní síly a zvýšit atraktivitu společného trhu práce.

Řešitelé projektu na ZČU Partneři projektu

Контакты

Бесплатная
консультация

+420 377 860 174 8:00 - 16:30
Plzeňská 149 330 03, Chrást