Atmos Chrást logo

Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jako administrator danych przekazujemy klientowi jako osobie, której dane dotyczą, informacje o przetwarzaniu jej danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia niniejszym przekazujemy klientowi jako administratorowi danych informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Dane kontaktowe

ATMOS Chrást s. r. o.

Plzeňská 149, 330 03 Chrást

ID: 49712381

info@atmos-chrast.cz

https://www.atmos-chrast.cz/

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu ("Dane osobowe") jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i dlatego nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą, na takie przetwarzanie. Jeśli Dane Osobowe nie zostaną ujawnione, usługa nie będzie mogła być świadczona.

Ponadto przetwarzane są Dane Osobowe w zakresie adresu IP oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest w szczególności:

  • komunikacja z klientem
  • podstawowa analityka zachowań odwiedzających na stronie internetowej

Opisane powyżej działania realizujemy we współpracy z innymi podmiotami. Dane Osobowe są przekazywane w ramach prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania Danych Osobowych polegającego na przekazywaniu Danych Osobowych w celu statystycznej oceny danych:

  • Anycoders s.r.o., nr identyfikacyjny: 03888461, z siedzibą w Czeskich Budziejowicach - Czeskie Budziejowice 3, Na Sadech 2036/18, kod pocztowy: 370 01 (wsparcie techniczne i analiza ruchu).

Dane osobowe będą przechowywane na potrzeby ewentualnych sporów lub w celu spełnienia wymogów prawnych nałożonych przez przepisy lokalne lub unijne.

Jednocześnie niniejszym wyraźnie prosimy o nieujawnianie danych dotyczących zdrowia i innych danych należących do kategorii danych wrażliwych podczas komunikacji. Nigdy nie wymagamy takich danych i nie leży w naszym interesie przetwarzanie takich danych osobowych w jakikolwiek sposób. Jeśli jednak klient dobrowolnie ujawnia takie dane podczas komunikacji pomimo niniejszego powiadomienia, a tym samym pozornie je ujawnia, robi to na własne ryzyko.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do Danych osobowych, sprostowania lub usunięcia Danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Danych osobowych. Wszystkie te prawa mogą być wykonywane w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem powyższych danych kontaktowych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych została sporządzona w języku czeskim, angielskim, francuskim, niemieckim i polskim, a w przypadku konfliktu między tymi wersjami językowymi, wersja czeska ma pierwszeństwo.

Kontakt

Darmowe
konsultacje

+420 377 860 174 8:00 - 16:30
Plzeňská 149 330 03, Chrást