Všeobecné obchodní podmínky obchodní divize Náhradní díly

1. Základní ustanovení


1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, spotřební materiál, pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace apod. (dále jen „předmětu plnění“) dodávané firmou ATMOS Chrást, s. r. o. prostřednictvím autorizovaných a smluvních partnerů, (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.
1.2. Signováním právně závazných aktu směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku. Pouze v případě, kdy odběratel je nesporně spotřebitelem, se bude závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídit občanským zákoníkem. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. V případě, kdy je prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) uskutečněn za použití prostředku komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při obchodním styku s dodavatelem. Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro právní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.
1.3. Definice základních pojmu. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz § 52 odst. 3 občanského zákoníku). Dodavatel je autorizovaný nebo smluvní prodejce (má uzavřenou platnou smlouvu nebo obchodní podmínky pro dodávky a další prodej zboží/služeb) společnosti ATMOS Chrást, s. r. o. Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce/zákazník. Příjemce/zákazník je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění


2.1. Přehledové katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
2.2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 7 kalendářních dnů odedne vystavení, není-li uvedeno jinak.
2.3. Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.
2.4. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění (např. připojení, pravidelný servis apod.) je třeba výslovně uvést v objednávce.

3. Uzavření smlouvy


3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (prostřednictvím e-mailu nebo internetových www serverů). Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Všeobecné podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné písemné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.
3.2. Objednávka (registrace) musí obsahovat tyto základní náležitosti: - obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele včetně telefonického spojení; je-li odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání - osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH); - jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín) a případné další specifické požadavky na předmět plnění; - veškeré informace, takto získané o zákaznících, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dodavatel je využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a logistické firmy, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.
3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, informuje odběratele s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu článku 8.2. těchto podmínek. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem.
3.5. Ustanovení článku 3.3. čtvrtá věta, není pro dodavatele závazné v případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt, který je obsahem předmětu plnění, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změní cenu produktu. V takovém případě tuto skutečnost dodavatel neprodleně sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky.
3.6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

4. Dodací podmínky


4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.
4.2. Předpokládaný termín plnění může být uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.
4.3. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (u autorizovaného nebo smluvního prodejce), nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
4.4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci u odběratele, je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění či jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plnění.
4.5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele (u autorizovaného nebo smluvního prodejce). Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele anebo místo plnění, uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.
4.6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele (u autorizovaného nebo smluvního prodejce), nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (přepravní službu). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.
4.7. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodu ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4.8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktu.
4.9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalu či produktu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli, prodejci anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby.
4.10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
4.11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní. Neupozorní-li odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace.
4.12. Odběratel je při prodeji informován o místech zpětného sběru použitého elektrozařízení.

5. Stornování objednávky odběratelem


5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným obchodním zástupcem.
5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky.

6. Instalace předmětu plnění


6.1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. Odběratel se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.
6.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektu, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci (zejména zajistit odpovídající součinnost apod.). Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.
6.3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s marnou instalací dle platného ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus dodavatele instalovat předmět plnění u odběratele z důvodu ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel oprávněn provedení instalace předmětu plnění odmítnout. Závazek dodavatele provést instalaci předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.
6.4. Instalace u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po - Pá mezi 8:00 - 17:00 hod. Je-li z provozních důvodu na straně odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li odběratel dodatečně instalaci předmětu plnění mimo standardní pracovní dobu, dohodnou účastníci tohoto závazkového vztahu podmínky této instalace.
6.5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace, nebo jiným demonstrovánímstandardního provozního stavu, s výjimkou uvedenou v článku 6.3. O instalaci předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.

7. Funkčnost předmětu plnění


7.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití dle stávajících potřeb odběratele, není-li toto písemně uvedeno v Nabídce, Potvrzení objednávky anebo v jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.
7.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění v rozporu s obvyklým užitím anebo ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozorněn, je dodavatel oprávněn: - navrhnout realizovatelný způsob instalace předmětu plnění; - navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná opatření ke zprovoznění předmětu plnění; - instalaci předmětu plnění pro nerealizovatelnost odmítnout. Náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odběratel.
7.3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

8. Platební podmínky a přechod vlastnických práv


8.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou, předem, resp. platba v hotovosti při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem dodavatele.
8.2. V případě, že odběratel objednává nestandardní předmět plnění, muže být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 30% z ceny nestandardního předmětu plnění.
8.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny předmětu plnění.
8.4. V případe, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, nebo je v prodlení s úhradou jakékoli jiné platby vůči dodavateli, je povinen neprodleně kontaktovat obchodní oddělení dodavatele a navrhnout změnu platebních podmínek. Nedojde-li k dohodě o změně platebních podmínek, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace dodavatelem s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.
8.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.
8.6. V případe, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateli příjmový pokladní doklad s uvedením čísla zálohové faktury, resp. faktury, ke které se příslušný příjmový pokladní doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedením platební podmínky „v hotovosti“ je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.
8.7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí, s výjimkou uvedenou v článku 4.6. poslední veta. Až do úplného zaplaceníceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případe začlenění do technologie, která je majetkem odběratele, resp. technologie, kterou odběratel využívá. Do doby přechodu vlastnického práva k předmětu plnění na odběratele, je jakékoli poskytnutí předmětu plnění do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění odběratelem ve prospěch třetí strany, bez souhlasu dodavatele, vyloučeno, rovněž za jakékoliv zcizení předmětu plnění odpovídá odběratel.
8.8. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem odvezení předmětu plnění.
8.9. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je dodavatel oprávněn přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetne sjednaných úroku (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu.

9. Záruka


9.1. Obsah záruky: 9.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží a na ostatní jednotlivé předměty plnění specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží/díla, tj. v dodacím listu nebo výdejce nebo v záručním listu nebo v servisním protokolu, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží/díla. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele jakožto kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. 9.1.2. Délka záruční doby zboží/díla muže být pro jednotlivé díly zboží/díla stanovena rozdílně a je vyznačena v dodacím listu nebo výdejce nebo faktuře nebo záručním listu nebo v servisním protokolu. V těch právních vztazích, na než se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží délka zákonné záruční doby na zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak. 9.1.3. U některého zboží/díla lze získat rozšíření délky nebo rozšíření rozsahu záruky, rozšířený obsah a podmínky záruky se pak řídí též příslušnými registračními podmínkami, resp. smluvním ujednáním o rozšíření záruky. Odchylná ustanovení registračních podmínek, resp. smluvního ujednání o rozšíření záruky, mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, v ostatních ustanoveních platí tyto Všeobecné podmínky. 9.1.4. Zákonná záruka: Při prodeji zboží v občanskoprávních vztazích (je-li odběratel spotřebitelem) se na spotřební zboží na prvních 24 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky vztahují ustanovení § 619 až 627 občanského zákoníku (zákonná záruka při prodeji zboží). Po uplynutí zákonné záruky se nároky odběratele řídí obsahem smluvní (tzv. prodloužené) záruky podle těchto Všeobecných podmínek. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje. V občanskoprávních vztazích při prodeji zboží dodavatel odpovídá spotřebiteli za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou a zákonné nároky spotřebitele z takové odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V občanskoprávních vztazích při smlouvě o dílo se zákonné nároky spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, platnými pro smlouvu o dílo. Nároky odběratele ze záruky za jakost v režimu obchodního zákoníku se řídí obsahemsmluvní záruky podle těchto Všeobecných podmínek. 9.1.5. Životnost zboží: Nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání, servisování a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Za rozpor s kupní či jinou smlouvou nelze považovat reklamace takových parametrů, které nejsou pro daný výrobek uvedeny v návodu ani jiné obchodně-technické dokumentaci výrobce či v závazných technických normách. 9.1.6. Smluvní záruka: Smluvní záruka platí pro obchodní závazkové vztahy a právní vztahy podřízené režimu obchodního zákoníku a dále platí pro dobu dodavatelem poskytnuté záruky, která v občanskoprávních vztazích přesahuje délku zákonné záruční doby (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na než se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží/díle vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli pouze právo na výměnu zboží/díla za zboží/dílo stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších). V rámci smluvní záruky bude vada zboží/díla odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží/díla za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů; oprava vadného dílu zboží/díla může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží/díla. 9.1.7. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci zboží/díla provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění. 9.1.8. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení zboží/díla způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím/dílem uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynu pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku/díla, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, na vady vzniklé použitím nesprávného technologického vybavení, použitím jiného než výrobcem zboží/díla výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např. jiné než originální náhradní díly, oleje, atd.) či příslušenství. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, pravidelný servis, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Zákonná ani smluvní záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí zboží, u nichž výrobce limitoval životnost takové součásti, jestliže tato byla překročena, a na přirozené opotřebení součástí při výrobcem doporučeném užívání zboží (např. olejová náplň, filtry). 9.1.9. Smluvní záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/díla odběratelem. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky vyměněno, pak vyměněné zboží/dílo bude mít záruční dobu do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží/díla, nebude-li výslovně ujednáno jinak. 9.1.10. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží/dílo převzít. 9.1.11. Smluvní záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelného servisu a běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží/díle nebo porušením záruční nálepky a pečetě, neoprávněným zásahem do zboží/díla osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna. Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva odběratele, vyplývající ze smluvní záruky. 9.1.12. 9.1.13. 9.1.14. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje dodavatel na základe smluvního ujednání a za úplatu. 9.1.16. Na použitý předmět plnění poskytuje dodavatel smluvní záruku v rozsahu specifikovaném v dodacím listu, resp. výdejce. 9.1.17. Spotřebitelské smlouvy: V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředku komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnu od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a rádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží (plnění) zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených zákonem (zejména dle § 49, § 517 odst.1, § 597, § 622, § 679 občanského zákoníku).
9.2. Záruční podmínky: 9.2.1. MÍSTO A ZPUSOB UPLATNENÍ REKLAMACE: Místo a způsob uplatnění reklamace se řídí částí 10.Reklamační řád a částí 11.Odstranění vad předmětu plnění v záruční době těchto Všeobecných podmínek, není-li smlouvou sjednáno jinak. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit (dále viz část. 10. Reklamační řád): a) Doklady o zakoupení zboží (či dodání díla), kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží/díla, tj. dodací list nebo výdejka nebo záruční list PC nebo servisní protokol. b) V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží/díla. c) Reklamované zboží/dílo, které je kompletní včetně dokumentace, s neporušenými záručními nálepkami a pečetěmi a dále v obchodních závazkových vztazích musí být reklamované zboží/dílo předloženo také v obalu, který je adekvátní. d) Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde, a jak se projevuje. e) V případě zboží/díla se získanou rozšířenou zárukou se prokázat příslušnou registrací. 9.2.2. PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM CI DÍLEM: - Zboží/dílo je určeno pro provoz při napájecí síti odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvu teplot a vlhkosti. Je třeba ho rádně udržovat a provozně zatěžovat podle předpisu výrobce či dodavatele (viz návod k obsluze, resp. uživatelská příručka apod.). - Se zbožím/dílem je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze a dodržovat podmínky provozu a údržby zboží/díla. Se zbožím/dílem je nutné používat pouze takový spotřební materiál a příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem zboží/díla - Jakékoli zásahy do zboží/díla mohou být provedeny pouze dodavatelem nebo jím výslovně zmocněným subjektem. - Pokud bude odběratel (uživatel) žádat, aby dodavatel nainstaloval do technologie přídavné zařízení nebo díly, které nejsou předmětem dodávky dodavatele, muže být přání odběratele vyhoveno, dodavatel však nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy zboží, která tímto bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé, pokud dodavatel neschválí jejich slučitelnost s danou technologií. 9.2.3. PRI NEOPRÁVNENÉ REKLAMACI (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testování podle aktuálního platného ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

10. Reklamační rád


10.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po okamžiku přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění (dále „okamžik přechodu nebezpeří“). Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v okamžiku přechodu nebezpečí, muže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v okamžiku přechodu nebezpečí.
10.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.
10.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo muže takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna (servisní středisko) dodavatelem k tomu určená, resp. místo, kde byl odběratelem zakoupen předmět plnění (výhradně u předmětu plnění zakoupených pro vlastní potřebu odběratele). Předmět plnění, zakoupený zaúčelem dalšího prodeje, je možné reklamovat jen v provozovně dodavatelem k tomu určené. Na některá zařízení, která mohou být součástí předmětu plnění, muže odběratel uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného zástupce výrobce. Pokyny autorizovaného zástupce výrobce jsou přiloženy k předmětu plnění. Místo uplatnění reklamace je pak určeno autorizovaným zástupcem výrobce.
10.4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a současně dodacím listem, záručním listem nebo servisním protokolem nebo výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění).
10.5. Při reklamaci je třeba nahlásit sériové číslo předmětu plnění a dále co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno, tel., fax). Dodavatel poté zajistí posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s ustanoveními odstavce 11. těchto podmínek.
10.6. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě, dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený nejlépe v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění, kde sériové číslo uvedené na obalu /případně odběratelem opravené sériové číslo/ je totožné se sériovým číslem reklamovaného předmětu plnění). Pokud odběratel nedodá předmět plnění v originálním obalu, doporučuje se použití jiného vhodného obalu, který vyhovuje nárokům přepravy daného zboží. Pokud se vztah mezi dodavatelem a odběratelem řídí obchodním zákoníkem, musí být reklamované zboží předáno k reklamaci v originálním nebo adekvátním obalu. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.
10.7. V případe dodržení ustanovení článku 10.4.-10.6. odběratelem, převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznání reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamačnímu oddělení dodavatele/výrobce. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem,e-mailem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 10 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 2 týdnu od převzetí předmětu plnění.

11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době


11.1. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
11.2. Odběratel se zavazuje vytvořit dodavateli nebo jím pověřenému subjektu podmínky pro zdárné provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení formalit pro provedení opravy reklamované vady nezbytných.
11.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp. u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky, nebo zjistí-li, že na předmětu plnění, resp. jeho části byl proveden zásah osobou neoprávněnou, tj. jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-li dodavatel od poskytnuté záruky, resp. zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněně, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli uhrazení nákladů, které dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku dodavatele, resp. servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

13. Odpovědnost


13.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku: - údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jí pověřeným subjektem; - nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění; - užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.
13.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně muže vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledne něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše.
13.3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.
13.4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případu stanovených příslušným zákonem, za porušení závazku způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

14. Technická a obchodní podpora


14.1. Dodavatel poskytuje odběrateli technicko-obchodní podporu předmětu plnění. Tato podpora má dvě úrovně: Základní podpora - zajištující provozuschopnost předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá užití, pro které byl předmět plnění dodán, resp. dodavatelem instalován. Jedná se např. o konzultace chybových stavů, opravy a předání doplňujících informací, které nejsou v dodané dokumentaci a jsou nezbytné k užívání předmětu plnění. Za základní podporu se nepovažuje zejména odstraňování chybových stavu, způsobených nesprávnou obsluhou anebo vzniklých v souvislosti se změnou nastavení zařízení a použití v nevhodném režimu/prostředí. Nadstandardní podpora - řeší stavy předmětu plnění, související se změnami nastavení, anebo způsobu užití odlišně od stavu, pro který byl předmět plnění dodán. Dále se jedná o konzultace související s obsluhou, školení obsluhy a řešení chybových stavů vzniklých v důsledku změn nastavení, pokud tyto změny neprovádí a nedodává dodavatel. Nadstandardní podporu poskytuje dodavatel odběrateli i v sídle odběratele nebo jiném místě na základe objednávky.
14.2. Základní podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu záruky bezplatná, náklady na nadstandardní podporu je dodavatel oprávněn účtovat dle aktuálního ceníku služeb včetně souvisejících nákladů.
14.3. Na základě požadavku odběratele mohou být sjednány podmínky poskytování nadstandardní podpory v rámci dodávky předmětu plnění.
14.4. Po uplynutí záruční doby je veškerá technická a obchodní podpora placenou službou. Účastníci tohoto závazkového vztahu mohou uzavřít samostatnou smlouvu na poskytování pozáručního servisu nebo technické a obchodní podpory.

15. Obecná ustanovení


15.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, žeodběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 14 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.
15.2. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení, resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva.
15.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporu určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud v Plzni.
15.4. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli zpřístupněn nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění. Za zpřístupnění Všeobecných podmínek se považuje i jejich uveřejnění na webových stránkách dodavatele. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.
15.5. Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.
15.6. Na právní úkony a právní vztahy vzniklé před 1. lednem 2009 se vztahují obchodní podmínky, které platily mezi účastníky v době jejich vzniku. Na smlouvy uzavřené před 1. lednem 2009 nemají tyto Všeobecné podmínky vliv.
15.7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2009 a nahrazují v plném rozsahu předcházející Všeobecné obchodní podmínky společnosti ATMOS Chrast s. r. o. Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení uveřejněny na Internetu.